Värdegrund

Gruppen samlar svenska företag inom produktion av påbyggnader och
efterfordon till lastbil. Vi är 51 medlemsföretag som tillsammans omsätter
11 Miljarder SEK och har ca 3 720 direkt anställda. Vi är en viktig del av svensk
fordonsindustri och s amverkar med lastbilstillverkare vad gäller kompetensoch
produktutveckling. Stora och små företag i samverkan har gjort svensk
fordonsindustri, i många avseenden, världsledande.
LFG är en samverkansgrupp för intern kompetensutveckling, omvärldsbevakning
och kommunikation i syfte att stärka den inhemska industrin för påbyggnader
och efterfordon till lastbil.

Samverkan
Lastfordonsgruppen och våra medlemmar är beroende av den omvärld vi lever i,
i lika hög grad som samhället är beroende av en levande industri.
Det gör att alla beslut som vi, våra medlemmar och politiker, fattar måste grundas
i ansvar för ekonomiska effekter, miljöpåverkan och social inverkan. Vi delar alla
ansvaret för Sveriges framtid.

Värdefulla rabatter för LFG:s medlemmar

Fördelarna med ett medlemskap i LFG är många. Vid sidan av nätverket, kontinuerlig regelverksbevakning, kurser, seminarier och medlemsmöten erhåller LFG:s medlemsföretag bra rabatt på monteryta vid Elmia Lastbil. För de första 100 kvadratmetrarna utomhus betalar du som medlem endast 165:-/m2 jämfört med 275:-/m2 ordinarie pris (grundavgift tillkommer). En nyhet är att du som medlem fr.o.m. 2020 kan erhålla rabatt även på monteryta inomhus. Se till att få ut det mesta och det bästa som utställare vid Nordens största och mest välkända lastbilsmässa! Se aktuell prislista.

Film från Elmia Lastbil 2018

Elmia Lastbil hälsar dig varmt välkommen till Jönköping den 24 – 27 augusti 2022 – fyra nya, välfyllda och inspirerande dagar!

CLCCR

LFG samarbetar med CLCCR – Committee of the Body and Trailer Building Industry

LFG är medlem i den europeiska sektorskommittén för Påbyggare Committee of the Body and Trailer Building Industry (CLCCR). Härigenom ges föreningen och dess medlemmar möjlighet att bevaka och påverka lagstiftningen på EU-nivå, vilket har ökat i betydelse sedan EU-inträdet 1994.

Länk till CLCCRs hemsida.

Styrelse & valberedning

Lastfordonsgruppens styrelse

Carina Jakobsson, Translink, Ordförande

Anders Felling, Sörling

Per Mikkelsen, VBG Group Truck Equipment, ledamot

Hans Ohlsson, SLP, ledamot

Johan Sundin, Sunfab, ledamot

Glenn Torkelsson, Lagab, ledamot

Urban Åhrlin, Rolba, ledamot

LFGs valberedning nominerar kandidater till LFGs styrelse

Jörgen Carlsson, Bröderna Johanssons Karosserifabrik, Ordförande

Per Olsson, Exte Fabriks

Jimmy Pettersson, Hultsteins Kyl

Kansli

David Cramér, branschansvarig

Helen Schneider, branschkoordinator

E-post: kansliet@lastfordonsgruppen.se

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper 2022

Personuppgiftspolicy

LFG värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?
Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?
Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.
LFG ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Adress: Storgatan 5, 114 44 Stockholm.
Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: lfg@tebab.com.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?
När du blir medlem hos oss
För att administrera medlemskapet för din organisation och hantera medlemsserviceärenden, lagrar vi vissa av dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera medlemsserviceärenden. Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna medlemsavtalet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. När din organisation blir medlem får du också information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du är riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du själv kan anses ha offentliggjort informationen. För vissa tjänster kan du även, men måste inte, uppge intresseområden. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev eller deltagande i en utbildning). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.
Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du är en yrkesanvändare kan vi även informera dig om produkter och tjänster från våra medlemsorganisationer och partners.
Om du är yrkesanvändare kan analys och bearbetning av uppgifterna (inklusive för profilering) som vi får ta del av enligt ovan (såsom uppgifter i samband med beställning av tjänster eller produkter eller deltagande i seminarium eller aktiviteter anordnade av oss) komma att ske. Syftet är att ge mer anpassad och relevant information till dig.
LFG behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.
Om LFG skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

För medarbetare i medlemsföretag
För medarbetare i medlemsföretag kan vi komma att behandla personuppgifter även på andra sätt än vad som nämnts ovan. Detta är främst kopplat till arbetsgivarens medlemskap och gäller för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan behövas för att hantera medlemskapet och frågor kopplade till det. Det kan röra exempelvis uppgifter kring medlemskap i olika arbetsgrupper.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på seminarier och andra event, beställer tjänster och/eller produkter från oss eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på ansöker om och/eller ingår i en värvningskampanj kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.
LFG har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.
När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, och om andra medlemsorganisationer. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål.
När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens personuppgiftspolicy och personuppgiftshantering.
Vi kan komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för LFGs räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.
LFG kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.
För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.
När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Hit hör bland annat ”Privacy Shield” användningen av ”Binding Corporate Rules” och olika avtalslösningar. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss. Standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som fastställts av EU-kommissionen, finns även tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om t.ex. specialkost vid deltagande vid evenemang raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
• Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.
• Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter.
När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Hur hanterar vi personnummer?
I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: lfg@tebab.com eller via telefon på: 08-782 08 50.

Om förändringar i personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats lastfordonsgruppen.se.

Här är pdf-versionen av Lastfordonsgruppens personuppgiftspolicy.

Uppförandekod

För Teknikföretagens Branschgrupper AB är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper AB bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar.

Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper AB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper AB och alla branschföreningar anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Uppförandekoden medför inte några förändringar av Lastfordonsgruppens verksamhet jämfört med tidigare. Däremot kan uppförandekoden ses som en tydlig signal om att vi aktivt verkar för en transparent och konkurrensneutral verksamhet inom Teknikföretagens Branschgrupper AB och dess branschföreningar.

Här finner du uppförandekoden.

Lista medlemsföretag

AB Bröderna Johanssons Karosserifabrik
AB Mähler & Söner
Alf Pettersson AB
Atrans AB
Autokaross i Floby AB
Axel Johnson Transport Solution
Balticum Frinab AB
Bergs Fegen AB
Bodensläp AB
Blue Pac AB
Cargo Modul Trading AB
Cargotec Sweden AB
Dhollandia Sweden AB
Eksjö Maskin & Truck AB
El & Fordonsteknik i Uppsala AB
Exte Fabriks AB
Fassi Sverige AB
Floby Nya Bilverkstad AB
Forankra AB
Fordonsmateriel AB
Gehab Kvalitetspåbyggaren AB
Grothkaross AB
HBA Fordonsteknik AB
Hellgrens Lastvagnsservice AB
Hultsteins Kyl AB
HydX AB
InnoNet AB
J. Sörling-Ilsbo AB
JOAB Försäljnings AB
Jämjö-Flak AB
Kinnegrip AB
Laxo Mekan AB
Lefab i Bureå AB
Mekauto AB
Norfrig Sverige AB
OP Höglunds AB
Ory AB
Palfinger AB
Parator Industri AB
Parker Hannifin AB
PLS Truck Bodies AB
Rolba Svenska AB
Sala Skåp AB
Släp- och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB
Specialkarosser AB
Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
Sunfab Hydraulics AB
Tankmobil AB
Trailerkomponenter i Mjölby AB
Translink Holding AB
Trux AB
Wagnfabriken Motala AB
VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB
Zetterbergs Industri AB
Z-Lyften Produktion AB
Ängsgårdens System AB

Sök medlemskap

Till medlemmar i Lastfordonsgruppen kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller Lastfordonsgruppen kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

För medlemskap ber vi Dig fylla i ansökningsblanketten, som skickas tilll LFGs kansli.

LFGs stadgar

LFGs informationsfolder

Medlemsförmåner

På Teknikföretagens Branschgrupper AB finns medlemserbjudanden som du som medlem i LFG – Lastfordonsgruppen kan ta del av. Bland förmånerna finns t ex drivmedel, transporter, försäkringar etc.

Klicka på länken för att se vilka rabatter som erbjuds