Långsiktig transportinfrastrukturplanering för hållbara transporter

Fredagen 9 september deltog LFG vid ett möte på Regeringskansliet om den långsiktiga transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter. Ordföranden Alf och sekreteraren Mårten deltog vid mötet som arrangerades av Näringsdepartementet. Det var en hearing med en stor bredd av deltagare, och fokus var på övergripande långsiktiga frågor.
Bakgrunden till mötet var att Regeringen i maj 2015 uppdrog åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag en trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. Detta var det tredje samverkansmötet som hållits under framtagandet av Trafikverkets underlag. LFG har inte varit med vid de två tidigare. Vid mötet presenterade Trafikverket resultatet av uppdraget, och olika organisationer gavs möjlighet att kommentera och ställa frågor kring resultatet. Det är tydligt att Trafikverket ser lastbilstransporter som en stor utsläppsbov. Lastbilstransporterna generaliseras ihop i en klump, och i resonemangen saknades helt bilden av att det finns stora skillnader inom denna kategori. Prognosen som Trafikverket presenterade säger tydligt att transporterna kommer att öka i framtiden, och olika transportslag kommer att behövas till olika typer av transporter. Angående 74 ton, så ser man positivt på klimateffekterna som detta ger, men inga datum eller detaljer angavs. Utifrån företagens perspektiv framhålls att det är viktigt med långsiktiga och förutsägbara regelverk för att skapa förutsättningar för investeringar, samt att det är viktigt att förutse vilka effekter olika styrmedel får så att man inte ställer till det för företagen som är beroende av fungerande och kostnadseffektiva transporter.

Utmaningen för LFG är att fortsätta att beskriva för politikerna och regeringskansliet att de olika transportslagen inte står i motsats till varandra, samt att tydliggöra de stora skillnader som finns inom lastbilstransporter. Lyckas vi med detta förbättras förutsättningarna för satsningar på styrmedel för fortsatt utveckling av klimateffektiva lastbilslösningar och infrastrukturlösningar som främjar medlemmarna i LFG.

Läs mer på:
http://www.trafikverket.se/inriktningsplanering2018-2029