Fokus framtidens kompetensförsörjning

Som vi rapporterat om tidigare är Lastfordonsgruppen viktigaste fokus de kommande åren branschens gemensamma utmaningar inom kompetensförsörjning. Som en del i arbetet för att stävja det allt mer skriande behovet av kompetens har vi startat flera interna initiativ inom ramen för projektet.

Kompetensförsörjning är som bekant Lastfordonsgruppens främsta fokusområde under, åtminstone, perioden 2023-2025. Under hösten genomfördes en undersökning av problematiken i branschen. En extern konsult anlitades, vilket resulterade i en rapport. Se bifogad fil. Utifrån den rapporten har kansliet arbetat fram en projektplan för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjningsfrågan.

Kort sammanfattning av problembeskrivningen och analysen från undersökningen under hösten:

  • Bilden från medlemsföretagen är samstämmig – ni identifierar alla liknande problemområden och utmaningar inom kompetensförsörjningen
  • De flesta yrkesgrupper är svåra att rekrytera men tiden varierar mellan 2-6 månader från utlysning till tillsättning
  • De vanligaste rekryteringsvägarna är era egna nätverk och sociala medier
  • Era geografiska placeringar och viss otydlighet i utformning av yrkesroller beskrivs ofta som en delar av problemet
  • Allmänhetens låga kännedom om påbyggnadsbranschen roll i industrin är stundvis påtaglig
  • Kompetensbasen behöver vidgas och den egna rekryteringsförmågan stärkas

Som ett resultat av ovan har vi därför utformat en projektplan i tre delar:

  1. Synliggöra branschen

Ett huvudproblemen som identifierats är att branschen är relativt osynlig. Gemene man och även elever på relevanta utbildningar känner inte till att det finns en påbyggarbransch. Man tror att det är chassitillverkarna som levererar lastbilar, själva. Vi behöver sätta påbyggarna på kartan.

  1. Utöka kompetensbasen

En målsättning som gynnar medlemsföretagen på längre sikt. Här görs först en kartläggning av relevanta utbildningar. Därefter analyseras eventuella luckor i utbudet för att avgöra om insatser från branschen krävs.

  1. Stärka den egna rekryteringsförmågan

En målsättning som gynnar medlemsföretagen direkt och syftar till att ge omedelbar effekt. Vi tror att företagen i branschen behöver utvecklas för att förbättra möjligheterna att rekrytera framgångsrikt. Lastfordonsgruppen anordnar seminarier och utbildningar 3-5 ggr om året i syfte att informera, inspirera och utbilda medlemsföretagen.

Kansliet kommer löpande uppdatera er på projektets arbete på vår hemsida, i nyhetsbrev samt under föreningsmöten.


 

Fördjupa dig i vårt projektets underlag här!

Läs hela rapporten från kartläggning av medlemsföretagens kompetensbehov här.

Lär känna din nästa medarbetare lite mer – ta del av Handelskammaren Mittsveriges rapport om Generation Z och vad de söker i en framtida arbetsgivare här. 

 Ta del av Myndigheten för Yrkeshögskolans områdesanalys av Trafik och fordon här.