Presentationer från LFG Hydraulvätskeseminaium

Den 8/9 2016 genomfördes Lastfordonsgruppens hydraulvätskedag på Teknikföretagen i Stockholm. Här samlades en ett brett spektrum av föredragshållare kring temat: ”Viktigt att veta om hydraulvätskor i fordon och maskiner”.

Bakgrunden var att det i branschen finns en spretig bild av hur väl nedbrytbara hydraulvätskor fungerar jämfört med traditionella mineraloljor. Slutsatsen av HV-dagen blev att det skett mycket produktutveckling inom nedbrytbara hydraulvätskor under den senaste tioårsperioden, och att det finns ett stort informationsbehov inom användarledet, och beställarledet. Inom skogsindustrin har omställningen till nedbrytbara hydraulvätskor gått snabbt, medan det gått betydligt trögare inom anläggningsindustrin. Många av de problem som beskrivs där omställningen till nedbrytbara hydraulvätskor gått trögt beror på att nedbrytbara alternativ fick stor spridning innan produkterna var riktigt färdigutvecklade, och därmed bidrog till att skapa en negativ bild.

Nedan finner du länkar till de presentationer som gjordes under Lastfordonsgruppens informationsseminarium 8 september 2016 om användandet av hydraulvätskor ”HV-dagen 2016”:

Miljöanpassade hydraulvätskor – TRB

Använd rätt hydraulvätska! – Statoil Lubricants

Online condition monitoring – Argo Hytos

Hydraulik i skogsbruket – Skogforsk

Hydraulvätskor i fordon och maskiner – Svensk Maskinprovning (SMP)

Syntetiska estrar eller mineraloljor – Linköping University

Additivens påverkan på hälsa och miljö – Binol

Elastomers – Binol