Expertseminarium med statssekreterare på temat logistik, transporter och infrastruktur

Måndagen 12/9 deltog LFG vid ett diskussionsseminarium om framtidens transportlösningar på regeringskansliet.
De frågor som diskuterades var:

• Hur kan ny teknik utvecklas som bidrar till önskad utveckling av transport- och infrastruktursystemet?
• Vilka insatser behövs för att ny teknik och nya tjänster ska få genomslag för att utveckla infrastruktur och transporter?
• Vad bör regering respektive näringsliv göra?
• Hur kan dagens transport och infrastruktursystem utvecklas för att bidra till ökad konkurrenskraft?
• Vilka prioriteringar behöver göras avseende investeringar och underhåll?
• Vilka regelverk behöver ses över för att förstärka industrins konkurrenskraft?
• Hur kan beslutsunderlag för underhåll och infrastrukturbeslut förbättras?

Från industriföretagens håll framfördes bland annat vikten för Sveriges konkurrenskraft av att ha fungerande transportinfrastruktur. Det betonades att Transportpolitikens utgångspunkt ska vara att alla trafikslag behövs, att trafikslagen kompletterar varandra och att marknadens behov ska styra mixen av trafikslagen. Det betonades också att det sällan är tekniklösningarna som sätter gränserna, men oftare möjligheter till finansiering, och alltför stela och oföränderliga regelverk. I diskussionen framkom att bilden av lastbilstransporter är väl fyrkantig. Det är värdefullt att LFG deltar aktivt i denna typ av samtal för att bidra till att tydliggöra de stora skillnader som finns inom lastbilstransporter. Då kommer förutsättningarna för att de politiska besluten som fattas inom logistik, transporter och infrastruktur främja LFGs medlemmar.

Läs mer om seminariet här:
Underlag seminarium 160912
Dagordning seminarium 160912